• Anonyme

  Vìen pà tèst Où jte càsse ls reìns :) !!!
  => Jrepàr Ossì vìt ke juì Àrrìvé *
  * My style' *

 • Anonyme

  Là fìertè dù Pòrtùgàl pOùr tOùjOùrs *

 • Anonyme

  Eùhh g Oùblìè sùrtOùt dù FoOt, Heìn les ptì cOns de jàlOùx ^^

 • Anonyme

  C.R 7 *
  => Stàr ìncOntesté de là mOde ....

 • Anonyme

  Chèrche pà à cOmprendr , Tù cOmprenderà pà xD !!!